VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY („VOP“)

internetového obchodu www.drinkbox.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia a upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou (ďalej aj „predávajúci“):

Obchodné meno: ISF EUROPE s. r. o.

Miesto podnikania: Dlhá 530/36, 089 01 Svidník, Slovenská republika

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 41809/P.

IČO: 53618971

DIČ: 2121428749

IČ DPH: SK2121428749

Predávajúci je platcom DPH.

Bankový účet: SK32 0900 0000 0051 7768 0753 vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. v mene EUR (€).

Bankový účet: SK75 8330 0000 0025 0248 2731 vedený v banke Fio banka, a.s. v mene EUR (€).

Kontakt a adresa predávajúceho je:

ISF EUROPE s. r. o., Dlhá 530/36, 089 01 Svidník, Slovenská republika

e-mail: info@drinkbox.sk, info@sweetdrinks.eu

kontaktný telefón: +421 951 687 400

a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného predávajúcim v internetovom obchode predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zaslaním objednávky na tovar dáva kupujúci súhlas s týmito „VOP“.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania a povolania. 

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami - podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.drinkbox.sk (ďalej aj „internetový obchod“), ktorý sa špecializuje predovšetkým v oblasti predaja alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju, orechov, sušených plodov, dražovaných tovarov, darčekových balení týchto výrobkov a rôznych iných tovarov a služieb. 

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 051 / 772 15 97

e-mail: pr@soi.sk

webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor v oblasti kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji je:

Štátna veterinárna a potravinová správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník

MUDr. Pribulu 466, 089 01 Svidník

tel. č.: 054 / 286 10 84

e-mail: podatelna.sk@svps.sk

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia je:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník

Sov. hrdinov 456/79, 089 01 Svidník

tel. č.: 054 / 788 00 12

e-mail: ruvzsk@uvzsr.sk

V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu. Predávajúci odporúča spotrebiteľom, aby sťažnosti a podnety predávajúcemu adresovali na e-mailovú adresu predávajúceho: info@drinkbox.sk. Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných od jej prijatia. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

Predávajúci nepredáva alkoholické nápoje a tabakové výrobky osobám, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kupujúci mladší ako 18 rokov nemá právo nakupovať tovary a služby, ktoré zakazuje legislatíva Slovenskej republiky neplnoletým osobám (napr. alkoholické nápoje, tabakové výrobky, pyrotechniku, zbrane atď.)

Za alkoholický nápoj sa pokladá nápoj s obsahom alkoholu od 0,5% - do 90% obj. alkoholu.

Neplnoletá osoba má možnosť nakupovať výlučne iba tovar a služby, ktoré nezakazuje legislatíva Slovenskej republiky nakupovať neplnoletým osobám.

Kupujúci nemá možnosť nakupovať vybraný tovar (alkoholické nápoje s kolkovým označením) v internetovom obchode predávajúceho aj na nasledujúci predaj. Spoločnosť ISF EUROPE s. r. o., IČO: 53618971 je držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu, ale nie je držiteľom povolenia na ďalšiu distribúciu liehovín a spotrebiteľského balenia liehu.

 

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci môže objednávku produktov tovarov a služieb realizovať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, napríklad aj e-mailom na: info@drinkbox.sk alebo telefonicky +421 951 687 400.

Ku vzniku kúpnej zmluvy dochádza odoslaním objednávky kupujúcim využitím webového sídla predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, pričom predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky (elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú si zvolil kupujúci). Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade objednania produktov kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil kupujúci, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením všetkých záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Každá objednávka musí obsahovať:

- meno a priezvisko kupujúceho,

- poštovú adresu pre doručenie tovaru,

- telefónne číslo a e-mail,

- objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru,

- počet kusov z každej položky tovaru,

- dátum vystavenia objednávky,

- spôsob úhrady za tovar,

- spôsob prepravy a prevzatia tovaru.

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

- IČO a DIČ spoločnosti (IČ DPH ak je platcom DPH),

- kontaktnú osobu a telefón,

- fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

 

KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky kupujúcim.

Základným platidlom je mena euro - eur - €.

Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených v internetovom obchode predávajúceho je celková cena tovarov alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená v internetovom obchode predávajúceho.

Predávajúci je platcom DPH (dane z pridanej hodnoty).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť / znížiť) ceny tovarov uvedené v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Tie sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Všetky dostupné formy dopráv a informácie o formách dopravy, ktoré platia pre územie Slovenskej republiky  sú  uvedené v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk a v časti PREPRAVNÉ - SPÔSOBY DODANIA PRODUKTOV A CENA ZA ICH DOPRAVU, týchto VOP.

Všetky formy platieb a informácie o spôsoboch platieb, ktoré platia pre územie Slovenskej republiky  sú  uvedené v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk a v časti SPÔSOBY PLATBY, týchto VOP.

 

SPÔSOBY PLATBY

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk.

Za tovar a služby v internetovom obchode predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

Platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo na výdajnom mieste pri preberaní tovaru) - aktuálna cena je uvedená v internetovom obchode predávajúceho.

Platba bankovou (platobnou) kartou prostredníctvom platobnej brány - bez poplatku.

Platba vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho - bez poplatku, tovar predávajúci expeduje až po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom - variabilný symbol, číslo účtu, sumu).

 

PREPRAVNÉ - SPÔSOBY DODANIA PRODUKTOV A CENA ZA ICH DOPRAVU

Súčasťou objednávky v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu za dodanie tovaru predávajúcemu za objednaný tovar.

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na dopravu na základe platných obchodných podmienok.

Ako formu dopravy si môžete zvoliť nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

Cena za dopravu prostredníctvom SPS - aktuálna cena je uvedená v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk (v prípade ak je celková kúpna cena produktov vyššia ako 39 €, je cena dopravy prostredníctvom SPS - 0 €).

Cena za dopravu prostredníctvom PACKETA - aktuálna cena je uvedená v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk (v prípade ak je celková kúpna cena produktov vyššia ako 39 €, je cena dopravy prostredníctvom PACKETA - 0 €).

Cena za osobný odber  - Centrálna 154/4, Svidník - 0 €.

 

DODANIE TOVARU A SLUŽIEB

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle ustanovení týchto VOP. Zvyčajná dodacia lehota kedy predávajúci tovar, alebo službu expeduje je však 2-3 pracovné dní odo dňa odoslania objednávky kupujúcim, v zmysle ustanovení týchto VOP. Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Predávajúci je povinný dodať tovary, alebo služby kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

Miestom dodania objednaných tovarov, alebo služieb je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie tovarov, alebo služieb predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovarov, alebo služieb), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností). 

Tovary predávajúci doručuje po celej Slovenskej republike aj prostredníctvom prepravných a zásielkových spoločností. Tovar je doručovaný zvyčajne do 2 pracovných dní od expedície zo skladu v prípade, že tovar je okamžite dostupný na hlavnom sklade. O dodaní objednávky je kupujúci vopred informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

Balík, ktorého obsahom sú alkoholické nápoje, či iný tovar určený podľa zákona iba plnoletej osobe, smie prevziať od kuriéra alebo pri osobnom odbere iba osoba, ktorá najneskôr v deň prebratia dovŕšila vek 18 a viac rokov.

Dodanie tovarov, alebo služieb je uskutočnené jeho prevzatím kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovarov, alebo služieb).

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 

PREVZATIE TOVARU A SLUŽIEB

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby kupujúcim.

Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu či prepravných a zásielkových spoločností a spíše s doručovacou spoločnosťou škodový a reklamačný protokol, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

Pokiaľ dôjde k dodaniu tovarov, alebo služieb kupujúcemu prostredníctvom prepravných a zásielkových spoločností s poškodením zásielky alebo tovaru, ktoré nebolo riadne viditeľné (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

  

NEWSLETTER A MARKETINGOVÉ AKCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien, marketingových akcií a ich podmienok.

Produkty v marketingových akciách a newsletteri sú k dispozícii v limitovanom množstve a predávajúci si vyhradzuje právo marketingovú akciu kedykoľvek ukončiť.

Predávajúci môže kedykoľvek podozrivú emailovú adresu z kampane vylúčiť.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v internetovom obchode predávajúceho. V prípade zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi podľa všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť reklamačného poriadku a zásad a poučení o ochrane osobných údajov internetového obchodu predávajúceho www.drinkbox.sk. Dokumenty - reklamačný poriadok a zásady a poučenia o ochrane osobných údajov sú zverejnené na doméne internetového obchodu predávajúceho www.drinkbox.sk

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v internetovom obchode predávajúceho www.drinkbox.sk dňa 01.03.2024.

Vo Svidníku 01.03.2024